Regulamin serwisu Minipizza.pl

§1 Wstęp

 1. Regulamin określa zasady obsługi oraz korzystania ze sklepu internetowego www.minipizza.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego Minipizza.pl jest Maciej Andrzejewski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą MPG Maciej Andrzejewski, adres oddziału: ul. Piłsudskiego 116, 50-014 Wrocław, adres do doręczeń: Dokerska 8/25, 54-142 Wrocław, NIP: 8392932397, REGON: 389045828, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@minipizza.pl.
 3. Za pomocą sklepu internetowego możliwy jest zakup produktów spożywczych (pizza, sałatki, sosy itp.) wraz z dostawą przez kuriera do miejsca zamieszkania albo siedziby Klienta.
 4. Administratorem strony internetowej jest MPG Maciej Andrzejewski.
 5. Podstawę ustanowienia niniejszego regulaminu stanowi art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy regulamin jest skierowany do Klientów sklepu internetowego korzystających z usług systemu zamówień.
 7. Klienci Sklepu internetowego są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz korzystania z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zabronione jest dostarczanie i udostępnianie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zapoznania się z ofertą Sprzedawcy, jednak bez dokonania zamówienia.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca/Usługodawca - MPG Maciej Andrzejewski, adres oddziału: ul. Piłsudskiego 116, 50-014 Wrocław, adres do doręczeń: Dokerska 8/25, 54-142 Wrocław, NIP: 8392932397, REGON: 389045828, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@minipizza.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.minipizza.pl
 6. Zamówienie – czynność prawna Klienta dokonywana w ramach sklepu internetowego.
 7. Pliki cookies: – wyróżniamy 3 typy plików: sesyjne, stałe, analityczne.
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 8. Login – nazwa użytkownika Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia produktu.
 9. Administrator danych osobowych – podmiot/podmioty, o których mowa polityce prywatności.
 10. System płatności – system, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zapłaty za dokonane zamówienie.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).
 12. Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030).

§3 Kontakt z nami

 1. Siedziba Sprzedawcy: ul. Krupnicza 13/203, 50-075 Wrocław;
 2. Adres lokalu Minipizza.pl: ul. Piłsudskiego 116, 50-014 Wrocław
  1. Numer kontaktowy do lokalu Minipizza.pl: +48 730 730 950;
  2. Email kontaktowy do lokalu Minipizza.pl: kontakt@minipizza.pl

§4 Wymagania techniczne

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Sklep internetowy jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Sklepu internetowego jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
 3. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp Sklepu internetowego do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (dalej „Usługi”) obejmują:
  1. informowanie Użytkowników o ofercie Minipizza.pl;
  2. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
  3. umożliwienie Użytkownikom rejestracji konta Użytkownika;
  4. umożliwienie Użytkownikom dostępu do konta Użytkownika;
  5. umożliwienie składania reklamacji;
  6. możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” lub sms o statusie zamówienia;
  7. możliwość otrzymywania od Minipizza.pl powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert i promocji.
 2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 3. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu internetowego;
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich;
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§6 Obsługa zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw Minipizza.pl - odpowiednio dla każdej restauracji.
 2. Informacja o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres dostępna jest w Sklepie internetowym na początku składania Zamówienia.
 3. Zapłata za Zamówienie może zostać dokonana zgodnie z wolą Użytkownika: przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card lub on-line przy wykorzystaniu systemu płatności tpay.com.
 4. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający konto użytkownika, jak i nieposiadający konta użytkownika.
 5. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego konta, Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. Dodać do koszyka odpowiednie produkty (oraz liczbę sztuk, wielkość, opcjonalnie dodatki),
  2. Wypełnić wymagane pola w formularzu zamówienia (adres, telefon, email itd.),
  3. Dokonać wyboru metody płatności,
  4. Zaakceptować Regulamin,
  5. Zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”,
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 7. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien w polu "Uwagi do zamówienia" podać dane niezbędne do wystawienia faktury: dane podmiotu, NIP oraz adres e-mail, na który przesłana ma zostać Faktura VAT.

§7 Realizacja zamówienia

 1. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności online, warunkiem koniecznym do uzyskania przez zamówienie statusu o przyjęciu do realizacji Zamówienia przez Minipizza.pl jest prawidłowe uiszczenie opłaty przez portal tpay.com.
 2. Jeśli Klient wybierze "Płatność gotówką u dostawcy" lub "Odbiór w lokalu", wtedy Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego, w celu potwierdzenia zamówienia oraz dokonania dodatkowych ustaleń w kwestii przygotowania i dostawy zamówienia.
 3. Po dokonaniu powyższych czynności Klientowi zostanie wysłany e-mail na adres podany podczas składania Zamówienia podsumowujący dokonane przez siebie Zamówienie.
 4. Zastrzega się możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób odpowiadający treści dyspozycji Klienta w terminie określonym w Zamówieniu. Termin ten jest liczony od chwili złożenia zamówienia przez Klienta i oznaczenia go w systemie jako „Zaakceptowane do realizacji”.
 6. W przypadku zamówienia przewyższającego kwotę 100 zł (sto złotych), Klient może być zobowiązany przez Zamawiającego do dokonania wpłaty zaliczki, z uwagi na możliwość poniesienia przez Sprzedawcę straty w przypadku nie dokonania przez Klienta odbioru produktu.
 7. W przypadku okoliczności uniemożliwiających całkowitą albo częściową realizację dokonanego przez Klienta zamówienia, w tym z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zamówienia – o zaistniałej sytuacji Sprzedawca poinformuje bezzwłocznie Klienta telefonicznie lub na adres email podany w formularzu zamówienia.
 8. Klient może składać zamówienie codziennie w godzinach pracy lokalu, z wyłączeniem następujących dni kalendarzowych: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia składania przez potencjalnych Klientów zamówień w każdym czasie (nawet w trakcie działania lokalu - np. ze względu na liczbę zamówień przekraczającą możliwości realizacyjne lokalu).

§8 Zmiana lub anulacja zamówienia

 1. Klient jest uprawniony do wprowadzania zmian w złożonym przez siebie zamówieniu lub jego anulowania do momentu rozpoczęcia jego realizacji, jednak jedynie telefonicznie - pod numerem:+48 730 730 950.
 2. Wycofanie zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności uprzednio wskazanej do zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy. Aby tego dokonać należy skontaktować się telefonicznie - pod numerem:+48 730 730 950.
 4. Po rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na charakter przedmiotu świadczenia, zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta.

§9 Ceny produktów

 1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Ceny zawierające oczywiste błędy edytorskie nie wiążą prawnie Sprzedawcy oraz Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych produktów w przyszłości.

§10 Reklamacje dotyczące Zamówień

 1. Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku odbioru produktu od przewoźnika albo odbioru osobistego produktu pod adresem lokalu Minipizza.pl (ul. Piłsudskiego 116, 50-014 Wrocław) Kupujący zbada w chwili doręczenia mu towaru czy jest on zgodny z dokonanym zamówieniem.
 3. Klient może składać reklamacje:
  1. pisemnie – na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu - w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru produktu przez Klienta.
  2. drogą elektroniczną – na adres e-mailowy Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu - w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru produktu przez Klienta.
 4. W piśmie reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. opis wady fizycznej,
  2. data oraz godzina dokonanego zamówienia,
  3. swoje dane kontaktowe (telefon i adres email),
  4. sugerowany sposób naprawienia wady.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pisma reklamacyjnego Sprzedawcy lub w przypadku złożenia reklamacji w sposób elektroniczny – od dnia pojawienia się informacji o reklamacji na poczcie elektronicznej Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 4, przyjmuje się, że uznał reklamację.
 7. Sprzedawca przekaże Klientowi odpowiedź na reklamację w sposób odpowiadający złożeniu pisma reklamacyjnego przez Klienta.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MPG Maciej Andrzejewski, adres oddziału: ul. Piłsudskiego 116, 50-014 Wrocław, adres do doręczeń: Dokerska 8/25, 54-142 Wrocław, NIP: 8392932397, REGON: 389045828, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@minipizza.pl.
 2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Sklepie internetowym.

§12 Sposoby rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe z tytułu przyjęcia oraz realizacji zamówienia przez Sprzedawcę będą wstępnie rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji.
 2. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od dnia przystąpienia przez Sprzedawcę oraz Klienta do negocjacji, o których mowa w ust. 1 spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny według przepisów ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego www.minipizza.pl nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Sklepu internetowego składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą dostarczenia do rąk Klienta towaru oraz zapłaty za ten towar.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, prezentacji, danych osobowych lub zauważonych nieprawidłowości należy kierować drogą elektroniczną – na adres e-mail: kontakt@minipizza.p.
 4. Zdjęcia produktów oraz znaki słowno-graficzne, w tym loga oraz banery zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy. Zabrania się ich wykorzystywania w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji na stronie Sklepu internetowego. Zmiany nie obejmują zamówienia dokonanych uprzednio przez Klienta, a jeszcze nie zrealizowanych.

Od 09.08.2020 NIE DOWOZIMY ZAMÓWIEŃ. Zachęcamy do zamówień telefonicznych i odbioru własnego lub skorzystania z Uber Eats, Glovo, Glodny.pl i Pyszne.pl